Regulamin konkursu "Pokaż swój codzienny i sportowy styl"

 § 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Pokaż swój codzienny i sportowy styl” zwanego dalej „Konkursem” jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426,00 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Adidas Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032095, kapitał zakładowy 1 498 762,80 zł wpłacony w całości, NIP: 5220000080 , REGON: 002052076 zwana dalej „Fundatorem”.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu serwisu myfitness.pl, utrzymywanym przez Organizatora na stronach serwisu Instagram.com, dostępnym pod adresem URL: https://www.instagram.com/myfitness.pl/, dalej zwanym „Profilem Serwisu”, w dniach od 8 grudnia 2017 r. do 14 grudnia 2017 r.

4. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach serwisu myfitness.pl.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

 1. Udział w Konkursie mogą wziąć uczestnicy będący użytkownikami serwisu Instagram.com.

 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 8 grudnia 2017 r. od godz. 17:00 do dnia 14 grudnia 2017 r. do godz. 23:59 dokonać zgłoszenia konkursowego przy użyciu funkcjonalności serwisu Instagram tj. łącznie:

a. udostępnić na profilu uczestnika w serwisie Instagram zdjęcie/zdjęcia konkursowe przedstawiające codzienny i sportowy styl uczestnika,

b. pod zdjęciem konkursowym dodać krótki opis fotografii, przy czym wypowiedź nie może przekroczyć 500 znaków (ze spacjami),

c. w opisie pod zdjęciem konkursowym dodać hashtag: #poruszmiasto,

d. zdjęcie konkursowe oznaczyć @myfitness.pl i @reebokpl.

2. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę prac konkursowych.

3. Po dokonaniu zgłoszenia Pracy Konkursowej w sposób określony w ust. 1 i 2, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

4. Uczestnik zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy do Konkursu.

5. Praca konkursowa może zostać opublikowanie na stronach Profilu Serwisu, na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora. Zwycięska praca konkursowa może zostać opublikowana także na stronie serwisu internetowego Fundatora i na kontach Fundatora utrzymywanych w serwisach Facebook.com i Instagram.com.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże trzy zwycięskie prace konkursowe, uznane przez jury za najciekawsze, a uczestnikom którzy je zgłosili, zostanie przyznana nagrody określone w §5 ust. 1.
3. Wyłaniając zwycięzców, jury będzie się kierować w szczególności poziomem merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych prac konkursowych.

4. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

5. Organizator do dnia 17 grudnia 2017 roku zamieści na Profilu Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o wynikach Konkursu nagrodzonego uczestnika, wysyłając wiadomość za pomocą systemu komunikacji dostępnego w serwisie Instagram.com.

6. Nagrodzony Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie, przekazać Organizatorowi w sposób określony w zawiadomieniu o wygranej dane niezbędne do przesłania nagrody tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania i dostawy jeśli inny i numer telefonu.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie są trzy zestawy treningowe z najnowszej kolekcji kobiecej Reebok, o wartości 358 zł każdy, po jednym zestawie dla każdego z uczestników, określonych w § 4 ust. 2. Zestaw obejmuje: biustonosz Reebok Hero Strappy Sports BR4233 lub BR45980 oraz legginsy Reebok x Elle Lux; rozmiar i kolor zestawu z dostępnych w ofercie Fundatora zostanie ustalony indywidualnie ze zwycięzcą.

3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4. Nagrody zostaną wysłane pocztą kurierską, w terminie 14 (czternastu) dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 6, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 z dopiskiem „Konkurs: "Pokaż swój codzienny i sportowy styl".

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska zwycięzcy wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. Publikacji podlega również wizerunek zwycięzcy zamieszczony na zdjęciu konkursowym.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.