Regulamin testu konsumenckiego "Testuj ze Spokey!"

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem testu konsumenckiego o nazwie „Testuj ze Spokey”, zwanego dalej „Testem Konsumenckim” jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem oraz Partnerem Testu Konsumenckiego jest Spokey Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Roździeńskiego 188C , 40-203 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142316, NIP 7311159686, kapitał zakładowy 3 000 000,00 zł, opłacony w całości, zwana dalej „Fundatorem”.

3. Test Konsumencki zostanie przeprowadzony w okresie od 15 listopada 2017 roku od godziny 18:00 do 04 grudnia 2017 roku na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://myfitness.pl/fitness/0,0.html, zwanego dalej „Serwisem”, przy czym zgłoszenia będą zbierane za pośrednictwem serwisu Instagram.com. Test Konsumencki obejmuje:

I etap - nadsyłanie zgłoszeń testerów: odbędzie się od dnia 15 listopada 2017 roku od godziny 18:00 do dnia 19 listopada 2017 roku do godziny 23:59;

II etap - publikacja listy uczestników zakwalifikowanych do wzięcia udziału w Teście Konsumenckim nastąpi w dniu 20 listopada 2017 roku;

III etap - wysyłka uczestnikom produktów do testowania nastąpi do dnia 23 listopada 2017 roku;

IV etap - okres testowania produktów: od dnia 23 listopada 2017 roku do dnia 30 listopada  2017 roku;

V etap - okres wypełniania ankiety testowej, którą należy odesłać na wskazany adres mailowy wraz z opinią na temat produktu: do dnia 30 listopada 2017 roku;

VI etap - publikacja wyników Testu Konsumenckiego w dniu 4 grudnia 2017 roku.

4. Podstawy organizacji Testu Konsumenckiego oraz prawa i obowiązki uczestników Testu Konsumenckiego określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa, z uwzględnieniem przepisów prawa zapewniających ochronę konsumentów.

5. Regulamin jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Teście Konsumenckim.

1. Uczestnictwo w Teście Konsumenckim jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Testu Konsumenckiego mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Testu Konsumenckiego nie mogą być pracownicy Organizatora ani Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Organizator informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny pod adresem URL: http://www.iwp.pl/kodeks_show.php?id_aktualnosc=2.

 5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych Regulaminem zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Teście Konsumenckim.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Teście Konsumenckim.

1. Aby zgłosić chęć wzięcia udziału w Teście Konsumenckim należy dokonać stosownego zgłoszenia w terminie od dnia 15 listopada 2017 roku od godziny 18:00 do dnia 19 listopada 2017 roku do godziny 23:59 (etap I) tj. zamieścić na swoim koncie w serwisie Instagram.com zdjęcie przedstawiające trening uczestnika w domu oraz oznaczyć je hashtagami: hashtagiem homefitting i oznaczyć @myfitness.pl i @spokey.eu

2. Po przesłaniu zgłoszenia w sposób określony w ust. 1 uczestnik otrzyma od Organizatora wiadomość elektroniczną zawierającą potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do Testu Konsumenckiego oraz treść Regulaminu.

3. Jedna osoba może nadesłać tylko jedno zgłoszenie do Testu Konsumenckiego.

4.  Uczestnik zobowiązany jest zapewnić, że zdjęcia zawarte w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, jak również treści zawarte w ankiecie testowej i podsumowaniu przeprowadzonego testu, o którym mowa w § 4 ust. 8 nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik jest w pełni uprawniony do dokonania zgłoszenia i udostępnienia tych treści.

5. Pochodzące od uczestników zdjęcia zawarte w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, jak i treści zawartych w ankiecie testowej i podsumowaniu przeprowadzonego testu, o których mowa w § 4 ust. 8, mogą zostać zamieszczone na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Instagram.com, serwisie Facebook.com oraz na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, jak również na stronie internetowej i kontach w serwisie Instagram.com, serwisie Facebook.com prowadzonych przez Fundatora.

§ 4. Zasady wyłaniania uczestników Testu Konsumenckiego.

1. Spośród zgłoszeń do Testu Konsumenckiego dokonanych na zasadach określonych w paragrafach poprzedzających, jury wybierze 10 najciekawszych zgłoszeń, a ich autorzy zostaną zakwalifikowani do udziału w Teście Konsumenckim.

2. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

3. Listę osób, które zostaną zakwalifikowane do Testu Konsumenckiego, Organizator zamieści na stronie Serwisu w dniu 20 listopada 2017 roku (etap II).

4. Niezwłocznie po opublikowaniu listy uczestników Testu Konsumenckiego, nie później niż do dnia 23 listopada 2017 roku (etap III), Organizator prześle zakwalifikowanym uczestnikom, zestawy produktów, będących przedmiotem Testu Konsumenckiego, na adres wskazany w zgłoszeniu, o których mowa w § 3 ust. 1.

5. Test Konsumencki obejmuje zestawy następujących produktów: matę do ćwiczeń niebieską, gumy do treningu (2 różne rodzaje), obciążenia na nogi, hantle.

6. Uczestnik Testu Konsumenckiego będzie mógł dodatkowo przesłać swoje zdjęcia przedstawiające siebie w trakcie testowania produktów. Zdjęcia, o których mowa mogą zostać zamieszczone na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com i Instagram.com oraz na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, , jak również na stronie internetowej i kontach w serwisie Instagram.com, serwisie Facebook.com prowadzonych przez Fundatora.

7. Uczestnik Testu Konsumenckiego obowiązany jest zapewnić, że zdjęcia, o których mowa w ust. 6 nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Testu Konsumenckiego jest w pełni uprawniony do przesłania zdjęć.

8. Uczestnicy Testu Konsumenckiego obowiązani są przeprowadzić testy produktów w okresie od dnia 23 listopada 2017 roku do dnia 30 listopada 2017 roku (etap IV), a następnie w terminie do dnia 30 listopada 2017 do godz. 23:59 (etap V):

- odpowiedzieć na pytania wskazane w ankiecie testowej przesłanej przez Organizatora;

- przesłać swoją pisemną opinię o testowanych produktach wraz ze zdjęciami, o których mowa w ust. 6 powyżej pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zawiadomieniu.

9. W dniu 04 grudnia. 2017 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Testu Konsumenckiego (etap VI).

§ 5. Postępowanie reklamacyjne.

1.Reklamacje dotyczące spraw związanych z Testem Konsumenckim prosimy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres   myfitness@agora.pl z dopiskiem „Test Konsumencki: Testuj ze Spokey".

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 6. Prawo do odstąpienia od udziału w Teście Konsumenckim.

1. Uczestnikom Testu Konsumenckiego przysługuje prawo do odstąpienia od udziału w Teście Konsumenckim w terminie 14 dni od dnia przystąpienia do Testu Konsumenckiego tj. od dnia dokonania zgłoszenia w sposób określony w § 3 ust. 1.

2. Uczestnik Testu Konsumenckiego może skorzystać z prawa do odstąpienia od udziału w Teście Konsumenckim składając jednoznaczne oświadczenie i wysyłając to oświadczenie pocztą na adres Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną np. na adres myfitness@agora.pl, lub faksem na numer (22) 555 54 44 przed upływem terminu określonego w ust. 1. Uczestnik może złożyć powyższe oświadczenie korzystając ze wzoru formularza, o którym mowa w ust. 3 poniżej. Skorzystanie ze wzoru nie jest jednak obowiązkowe.

3. Wzór formularza:

Ja ............................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od udziału w Teście Konsumenckim pn. "Testuj ze Spokey".

Data zgłoszenia udziału w Teście Konsumenckim: ...................

Imię i nazwisko uczestnika ..................

Adres uczestnika .................

Podpis uczestnika (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .............................

Data ..........................

4. Jeżeli z prawa do odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie skorzysta osoba wybrana do udziału w Teście Konsumenckim, jury w terminie w 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia uczestnika o odstąpieniu uczestnika od udziału w Teście Konsumenckim, wskaże nowego uczestnika. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia § 3 i § 4 Regulaminu.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Testu Konsumenckiego będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Testu Konsumenckiego, w tym wydania produktów do testowania.

2. Dane osobowe uczestników Testu Konsumenckiego będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.) Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika Testu Konsumenckiego wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Teście Konsumenckim.