Regulamin konkursu Reebok - czuj się pięknie nawet na treningu

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Bądź jedyna w swoim rodzaju z Reebok!", zwanego dalej „Konkursem”, jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa , wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem"

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma adidas Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18a, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000032095, NIP 522-000-00-80, o kapitale zakładowym w wysokości 1.498.762,80 złotych, zwana dalej "Fundatorem".

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu Instagram.com.


§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy od dnia 13 czerwca 2017 r. od godz. 12:00 do dnia 23 czerwca 2017 do godz 23:59 wykonać zadanie konkursowe tj.:

a. udostępnić zdjęcie konkursowe na swoim profilu w serwisie Instagram,
b. w opisie pod zdjęciem konkursowym odpowiedzieć na pytanie „Jaki trening sprawia, że czujesz się jedyna w swoim rodzaju?”

c. w opisie pod zdjęciem konkursowym dodać hashtag:  #reebokpl, #jedynawswoimrodzaju,

d. na zdjęciu konkursowym oznaczyć @myfitness.pl i @reebokpl.

2. Zgłoszenie pracy konkursowej następuje poprzez udostępnienie grafiki konkursowej i opisanie treningu, który sprawia, że czujesz się jedyna w swoim rodzaju, w którym to momencie zapisany zostaje na serwerze czas przesłania pracy konkursowej.

3. Z zastrzeżeniem postanowienia § 5 ust. 4, każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę prac konkursowych.

4. Po dokonaniu zgłoszenia pracy konkursowej w sposób określony w ust. 1 i 2, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

5. Uczestnik Konkursu jest obowiązany zapewnić, że praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.

6. Prace konkursowe mogą zostać zamieszczone na Profilu Serwisu.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże 5 laureatów, których prace zostaną uznane za najciekawsze, którym zostanie przyznana nagroda opisana w § 5 ust. 1.

3. Wyłaniając zwycięzców, jury będzie się kierować w szczególności poziomem merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych prac.

4. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

5. Organizator do dnia 28 czerwca 2017 roku opublikuje na Profilu Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o wynikach Konkursu nagrodzonych uczestników, wysyłając wiadomość za pomocą systemu komunikacji dostępnego w serwisie Instagram.com.

6. Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o wygranej w sposób określony w ust. 5 powyżej, przekazać w sposób określony w zawiadomieniu dane niezbędne do przesłania nagrody tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania i numer telefonu.


§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie dla każdego z uczestników, o których mowa w § 4 ust. 2, jest para legginsów Reebok o wartości 269 zł.

2.  Nagrody konkursowe zostaną wydane przez Organizatora wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3.  Nagrody zostaną wysłane pocztą kurierską, w terminie 14 (czternastu) dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 6, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu.

4.  Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

5.  W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.


§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem „Konkurs: „Bądź jedyna w swoim rodzaju z Reebok!”. Reklamacje należy składać bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.