Regulamin konkursu fitness.sport.pl: Wygraj książkę Cameron Diaz "Ja, kobieta?

Wygraj książkę Cameron Diaz "Ja, kobieta"

Regulamin konkursu "Wygraj książkę Cameron Diaz Ja, kobieta" ("Regulamin")

Fitness.sport.pl

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie ""Wygraj książkę Cameron Diaz Ja, kobieta" i zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo SQN Romański, Kuśnierz, Rędziak s.j., ul. Tyniecka 35, 30-323 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIEdla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428075, NIP: 677-23-70-289, REGON 122628646 , zwana dalej ""Fundatorem"".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu serwisu Fitness.sport.pl (profil o nazwie "Rusz się") w serwisie społecznościowym Facebook.com, dostępnym pod adresem URL: ""https://www.facebook.com/RuszSie" " dalej zwanym "Profil Serwisu", w okresie od 02.04.2014 roku do 06.04.2014 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie serwisu Fitness.sport.pl.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które posiadają konto w serwisie Facebook.com.

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu Facebook.com.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie uczestnicy będący użytkownikami serwisu Facebook.com, którzy są "fanami" Profilu Serwisu lub określą się jako fani Profilu Serwisu w trakcie trwania Konkursu.

2. Określenie siebie jako "fana" Profilu Serwisu odbywa się za pomocą standardowej funkcji serwisu Facebook.com poprzez naciśnięcie przycisku "Lubię to" dostępnego na Profilu Serwisu.

3. Konkurs jest realizowany za pomocą dedykowanej aplikacji "Wygraj książkę Cameron Diaz Ja, kobieta" (zwanej dalej "Aplikacja konkursowa") znajdującej się w serwisie Facebook.com na Profilu Serwisu.

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 02 kwietnia 2014 roku od godziny 12.40 do dnia 06 kwietnia 2014 roku do godziny 23:59 za pomocą Aplikacji konkursowej przesłać zgłoszenie tj.:

a) odpowiedzieć na pytanie zawarte w aplikacji (max. 10 zdań),

b) podać dane kontaktowe obejmujące adres e-mail.

5. Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie do Konkursu.

6. Po przesłaniu zgłoszenia zawierającego odpowiedź konkursową, uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

7. Poprzez przesłanie wypowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego wypowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wypowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zgody w zakresie określonym w ust. 8 poniżej.

8. Poprzez przesłanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie treści wypowiedzi konkursowej na stronach Serwisu, oraz na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem, jak również na stronie profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Organizatora tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród odpowiedzi nadesłanych przez uczestników Konkursu spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, "fani" Profilu Serwisu, przez cały okres trwania konkursu, będą mieli możliwość głosować za pomocą udostępnionej "Aplikacji konkursowej" na najlepsze prace. W drodze głosowania zostanie wybranych dwadzieścia (20) odpowiedzi, które otrzymają największą liczbę głosów.

3. Po zakończeniu głosowania, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jury spośród wskazanych w głosowaniu odpowiedzi wybierze dziesięć (10) najciekawszych odpowiedzi, których autorzy otrzymają nagrodę, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt Regulaminu.

4. W skład jury wchodzi redakcja i pracownicy Organizatora.

5. Organizator w dniu 7 kwietnia 2014 r. opublikuje na Profilu Serwisu wyniki konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust.4 pkt b) Regulaminu.

6. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody (imię, nazwisko, telefon, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu).

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie jest książka Cameron Diaz Ja, kobieta  - dla każdego uczestnika, o którym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu.

2. Nagroda konkursowa w postaci kuponu zostanie wysłana pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 4 ust. 6 Regulaminu.

3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania przez Organizatora prawo do nagrody wygasa. W takim przypadku nagroda przechodzi na kolejną osobę spełniającą kryteria wyboru zwycięzcy.

5. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Wygraj książkę Cameron Diaz Ja, kobietaWygraj biustonosz sportowy Shock Absorber". Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.