Regulamin konkursu "Wygraj pudełko z kosmetykami Shiny Box" ("Regulamin")

Regulamin konkursu "Wygraj pudełko z kosmetykami Shiny Box" ("Regulamin")

Regulamin konkursu "Wygraj pudełko z kosmetykami Shiny Box" ("Regulamin")

Fitness.sport.pl

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Wygraj pudełko z kosmetykami Shiny Box" i zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa , wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56- 44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród jest spółka działająca pod firmą Red Sky Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy Alei Piastów 22, 71-064 Szczecin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie - Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000209107, posiadająca NIP: 642-26-83-651 oraz numer REGON 276822679 o kapitale zakładowym 1.046.000,00 złotych. Jest to podmiot świadczący usługę dostępu do Serwisu znajdującego się pod adresem URL: www.shinybox.pl , zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu serwisu Fitness.sport.pl (profil o nazwie "Rusz się") w serwisie społecznościowym Facebook.com, dostępnym pod adresem URL: " https://www.facebook.com/RuszSie " dalej zwanym "Profil Serwisu", w okresie od 17.04.2014 roku do 27.04.2014 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie serwisu Fitness.sport.pl.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które posiadają konto w serwisie Facebook.com.

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu Facebook .com .

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie uczestnicy będący użytkownikami serwisu Facebook.com, którzy są "fanami" Profilu Serwisu lub określą się jako fani Profilu Serwisu w trakcie trwania Konkursu.

2. Określenie siebie jako "fana" Profilu Serwisu odbywa się za pomocą standardowej funkcji serwisu Facebook.com poprzez naciśnięcie przycisku "Lubię to" dostępnego na Profilu Serwisu.

3. Konkurs jest realizowany za pomocą dedykowanej aplikacji " Wygraj pudełko z kosmetykami Shiny Box" (zwanej dalej "Aplikacja konkursowa") znajdującej się w serwisie Facebook na Profilu Serwisu.

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 17 kwietnia 2014 roku od godziny 11 :00 do dnia 27 kwietnia 2014 roku do godziny 23:59 za pomocą Aplikacji konkursowej przesłać zgłoszenie tj.:

a) odpowiedź konkursową na temat wskazany w Aplikacji konkursowej (max. liczba znaków - 1500, ze spacjami),

b) podać dane kontaktowe obejmujące adres e-mail.

5. Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie do Konkursu.

6. Po przesłaniu zgłoszenia zawierającego odpowiedź konkursową, uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

7. Uczestnik Konkursu obowiązany jest zapewnić, że odpowiedź konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi konkursowej do Konkursu.

8. Organizatorowi przysługuje prawo do opublikowania odpowiedzi konkursowej na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Organizatora tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród odpowiedzi nadesłanych przez uczestników Konkursu spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, "fani" Profilu Serwisu, przez cały okres trwania konkursu, będą mieli możliwość głosować za pomocą udostępnionej Aplikacji konkursowej na najlepsze prace. W drodze głosowania zostanie wybranych czterdzieści (40) odpowiedzi, które otrzymają największą liczbę głosów.

3. Po zakończeniu głosowania, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jury spośród wskazanych w głosowaniu odpowiedzi wybierze dziesięć (20) najciekawszych odpowiedzi, których autorzy otrzymają nagrodę, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt Regulaminu.

4. W skład jury wchodzi redakcja i pracownicy Organizatora.

5. Organizator w dniu 28 kwietnia 2014 r. opublikuje na Profilu Serwisu wyniki konkursu oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust.4 pkt b) Regulaminu.

6. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody (imię, nazwisko, telefon, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu).

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie dla każdego z uczestników, o których mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu jest pudełko z kosmetykami Fit&Shape Shiny Box .

2. Nagroda konkursowa zostanie wysłana pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres pocztowy wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 4 ust. 6 Regulaminu.

3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

4. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Wygraj pudełko z kosmetykami Shiny Box". Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.