Regulamin konkursu " Czym dla ciebie jest sport". Wygraj podwójne bilety na trening Ani Lewandowskiej we Wrocławiu

Regulamin konkursu " Czym dla ciebie jest sport". Wygraj podwójne bilety na trening Ani Lewandowskiej we Wrocławiu . Pokaż nam i napisz na Instagramie, czym dla Ciebie jest sport i wygraj podwójne bilety na Healthy Team Training. 


§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Czym dla ciebie jest sport" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426,00 zł wpłacony w całości, NIP  526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Mind4you sp. z o.o zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na fan page'u serwisu Myfitness.pl, utrzymywanym w serwisie Instagram.com, dostępnym pod adresem URL: www.instagram.com/myfitness.pl, zwanym dalej „Fan Page’em” w dniach od 26 marca 2018 do 03 kwietnia 2018 roku.

 
4. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki jego uczestników określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie serwisu Myfitness.pl prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://myfitness.pl/fitness/0,0.html, zwanego dalej „Serwisem”.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

 
2. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu Instagramcom.

 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 26.03.2018 roku od godziny 16:00 do dnia 03.04.2018 do godziny 23:59, na Fan Page'u pod pod postem konkursowym zamieścić w komentarzu zilustrowaną zdjęciem wypowiedź konkursową na temat: „Napisz i pokaż, czym dla Ciebie jest sport”.

2. Zgłoszenie pracy konkursowej następuje poprzez dodane zdjęcia konkursowego na prywatnym profilu uczestnika konkursy wraz z oznaczeniem konta @myfitness.pl.

3. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu dowolną ilość prac konkursowych.

4. Po przesłaniu pracy konkursowej w sposób określony w ust. 1 i 2, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

5. Uczestnik Konkursu zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.

6. Praca konkursowa może zostać opublikowana na stronach Serwisu, na stronach Fan Page’a, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora. Zwycięskie prace konkursowe mogą zostać opublikowane także na stronie serwisu internetowego Fundatora i na koncie Fundatora utrzymywanym w serwisie Instagram.com.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże siedmiu laureatów,  którym zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 a);

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Organizator do dnia 26 marca 2018 roku zamieści na InsaStories swojego profilu Instagram.com wyniki Konkursu oraz powiadomi o wynikach Konkursu nagrodzonych uczestników, wysyłając wiadomość za pomocą systemu komunikacji dostępnego w serwisie Instagram.com.

5. Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Organizatorowi w sposób określony w zawiadomieniu dane niezbędne do przesłania nagrody tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu.

§ 5. Nagroda.

1. Nagrodą w Konkursie dla uczestników, o którym mowa w § 4 ust. 2 jest 7 podwójnych biletów umożliwiających wstęp na trening Anny Lewandowskiej dnia 8 kwietnia 2018 roku we Wrocławiu, o godz. 12:00.

2. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Nagrody zostaną wysłane droga mailową 7 dni od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres myfitness@agora.pl z dopiskiem „Konkurs: „Czym dla mnie jest sport””.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.