Regulamin testu konsumenckiego kremu Elancyl Slim Design Noc

Wygraj i przetestuj krem Elancyl Slim Design Noc!


§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem testu konsumenckiego o nazwie "Przetestuj krem Elancyl Slim Design Noc ", zwanego dalej "Testem Konsumenckim" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem oraz Partnerem Testu Konsumenckiego jest Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego m.st. Warszawy pod nr KRS 0000010956, NIP 5213108066, kapitał zakładowy 1 200 000.00 zł.

3. Test Konsumencki zostanie przeprowadzony w okresie od 8 kwietnia 2016 roku od godziny 12:00do 16 maja 2016 roku na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: www.myftiness.pl, zwanego dalej "Serwisem".

Przy czym:

I etap - nadsyłanie zgłoszeń testerów: odbędzie się od dnia 3 marca 2017 roku od godziny 18:00 do dnia 6 marca 2017 roku do godziny 23:59;

II etap - wysłanie wiadomości mailowych do uczestników zakwalifikowanych do wzięcia udziału w Teście Konsumenckim nastąpi w dniu 7 marca 2017 roku;

III etap - dostarczenie uczestnikom produktów do testowania nastąpi do dnia 13 marca 2017 roku;

IV etap - okres testowania produktów: od dnia 14 marca 2017 roku do dnia 28 marca 2017 roku;

V etap - okres wypełniania ankiety testowej, którą należy odesłać na wskazany adres mailowy wraz z opinią na temat produktu: od dnia 28 marca 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku;

VI etap - publikacja wyników Testu Konsumenckiego w dniu 1 kwietnia 2017 roku.

4. Podstawy organizacji Testu Konsumenckiego oraz prawa i obowiązki uczestników Testu Konsumenckiego określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa, z uwzględnieniem przepisów prawa zapewniających ochronę konsumentów.

5. Regulamin jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Teście Konsumenckim.

1. Uczestnictwo w Teście Konsumenckim jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Testu Konsumenckiego mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Testu Konsumenckiego nie mogą być pracownicy Organizatora ani Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnicy mogą wziąć udział w Teście Konsumenckim za pośrednictwem Serwisu.

5. Organizator informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny pod adresem URL: http://www.iwp.pl/kodeks_show.php?id_aktualnosc=2.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Teście Konsumenckim.

1. Aby zgłosić chęć wzięcia udziału w Teście Konsumenckim należy dokonać stosownego zgłoszenia w terminie od dnia 3 marca 2017 roku od godziny 18:00 do dnia 6 marca 2017 roku do godziny 23:59 (etap I) tj. przesłać drogą mailową na adres myfitness@agora.pl

- uzasadnienie dla swojego udziału w Teście Konsumenckim

- podać dane odnośnie osoby dokonującej zgłoszenia, w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego

2. Po przesłaniu zgłoszenia w sposób określony w ust. 1 uczestnik otrzyma od Organizatora wiadomość elektroniczną zawierającą potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do Testu Konsumenckiego oraz treść Regulaminu.

3. Jedna osoba może nadesłać tylko jedno zgłoszenie do Testu Konsumenckiego.

4. Poprzez przesłanie zgłoszenia do Testu Konsumenckiego w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik oświadcza, że odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie testowej, jak również treści zamieszczone w materiale podsumowującym przeprowadzony test produktów, o którym mowa w § 4 ust. 8 nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik jest w pełni uprawniony do dokonania zgłoszenia i udostępnienia tych treści.

5. Organizatorowi przysługuje prawo do publikowania treści zawartych w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, jak i treści zamieszczonych w materiale podsumowującym przeprowadzony test produktów, o którym mowa w § 4 ust. 8, na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com oraz na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Testem Konsumenckim.

§ 4. Zasady wyłaniania uczestników Testu Konsumenckiego.

1. Spośród zgłoszeń do Testu Konsumenckiego dokonanych na zasadach określonych w paragrafach poprzedzających, jury wybierze 50 najciekawszych zgłoszeń, a ich autorzy zostaną zakwalifikowani do udziału w Teście Konsumenckim.

2. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

3. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do Testu Konsumenckiego, Organizator poinformuje wysyłając wiadomość mailową.

4. Organizator prześle zakwalifikowanym uczestnikom produkt, będący przedmiotem Testu Konsumenckiego, na adres wskazany w wiadomości mailowej.

5. Test Konsumencki obejmuje następujące produkty: krem marki Elancyl Slim Design Noc.

6. Każdy z uczestników Testu Konsumenckiego będzie mógł dodatkowo przesłać swoje zdjęcia przedstawiające siebie w trakcie testowania produktu. Organizatorowi przysługuje prawo do publikowania zdjęć, o których mowa powyżej na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com oraz na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Testem Konsumenckim. Uczestnicy zobowiązani będą udzielić stosownej zgody na wykorzystanie ich wizerunku w powyższym zakresie.

7. Poprzez przesłanie ww. zdjęć do Testu Konsumenckiego w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Testu Konsumenckiego oświadcza, że zdjęcia nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Testu Konsumenckiego jest w pełni uprawniony do przesłania zdjęć.

8. Uczestnicy Testu Konsumenckiego obowiązani są przeprowadzić testy produktu w okresie od dnia od dnia 14 marca 2017 roku do dnia 28 marca 2017 roku; 

- odpowiedzieć na pytania wskazane w ankiecie testowej przesłanej przez Organizatora wraz z produktem

- przesłać swoją pisemną opinię o testowanym produkcie wraz ze zdjęciami, o których mowa w ust. 6 powyżej pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zawiadomieniu.

9. W dniu 16 maja. 2016 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Testu Konsumenckiego (etap VI).

§ 5. Postępowanie reklamacyjne.

1.Reklamacje dotyczące spraw związanych z Testem Konsumenckim prosimy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres myfitness@agora.pl z dopiskiem "Test Konsumencki Elancyl".

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 6. Prawo do odstąpienia od udziału w Teście Konsumenckim.

1. Uczestnikom Testu Konsumenckiego przysługuje prawo do odstąpienia od udziału w Teście Konsumenckim w terminie 14 dni od dnia przystąpienia do Testu Konsumenckiego tj. od dnia dokonania zgłoszenia w sposób określony w § 3 ust. 1 - 3.

2. Uczestnik Testu Konsumenckiego może skorzystać z prawa do odstąpienia od udziału w Teście Konsumenckim składając jednoznaczne oświadczenie i wysyłając to oświadczenie pocztą na adres Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną np. na adres myfitness@agora.pl , lub faksem na numer (22) 555 54 44 przed upływem terminu określonego w ust. 1. Uczestnik może złożyć powyższe oświadczenie korzystając ze wzoru formularza, o którym mowa w ust. 3 poniżej. Skorzystanie ze wzoru nie jest jednak obowiązkowe.

3. Wzór formularza:

 

Ja ............................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od udziału w Teście Konsumenckim pn. "Testuj krem Elancyl Slim Design Noc".

Data zgłoszenia udziału w Teście Konsumenckim: ...................

Imię i nazwisko uczestnika ..................

Adres uczestnika .................

Podpis uczestnika (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .............................

Data ..........................

 

4. Jeżeli z prawa do odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie skorzysta osoba wybrana do udziału w Teście Konsumenckim, jury w terminie w 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia uczestnika o odstąpieniu uczestnika od udziału w Teście Konsumenckim, wskaże nowego uczestnika. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia § 3 i § 4 Regulaminu.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Testu Konsumenckiego będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Testu Konsumenckiego, w tym wydania produktów do testowania.

2. Dane osobowe uczestników Testu Konsumenckiego będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.) Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika Testu Konsumenckiego wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Teście Konsumenckim.