Konkurs adidas: regulamin

Chcesz wygrać stanik sportowy adidas? Weź udział w konkursie

Regulamin konkursu "Wygraj biustonosz sportowy adidas".

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Wygraj biustonosz sportowy adidas" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród jest Adidas Poland Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa., zwany dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronach serwisu fitness.sport.pl prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://myfitness.pl/fitness/0,0.html, zwanego dalej "Serwisem" w dniach od 16 czerwca 2015 roku do 18 czerwca 2015 roku, przy czym zgłoszenia do Konkursu będą zbierane za pośrednictwem serwisu Instagram.com.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo pracowników Organizatora i Fundatora.

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które odwiedzą konto Serwisu w serwisie Instagram dostępnym pod adresem URL: https://instagram.com/fitness.sport.pl/

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Udział w Konkursie mogą wziąć uczestnicy będący użytkownikami w trakcie trwania Konkursu serwisu Instagram.

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 16 czerwca 2015 roku od godz. 12:00 do 18 czerwca 2015 roku do godzi 23:59:

a) zamieścić na koncie Serwisu w serwisie Instagram zdjęcie ilustrujące przygotowania do treningu z Ewą Chodakowską, który odbędzie się 20 czerwca 2015r. w Warszawie i opatrzyć go hashtagiem "#samosieniezrobi",

b) skorzystać z funkcjonalności serwisu Instagram i dodać konto Serwisu do Obserwowanych poprzez kliknięcie przycisku "Obserwuj".

3. Uczestnik może otagować i zgłosić do Konkursu wiele zdjęć.

4. Po otagowaniu zgłoszenia, uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

5. Poprzez zgłoszenie zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcie to nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia zdjęcia do Konkursu.

6. Zdjęcie może zostać opublikowanie na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook, na stronach konta Serwisu utrzymywanego w serwisie Instagram, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. S

pośród prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże czterech laureatów, którym zostanie przyznana nagroda określna w§5 ust 1.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Organizator do dnia 20 czerwca 2015 r. zamieści na stronie Serwisu zwycięskie zdjęcia oraz oznaczy je w serwisie Instagram. Organizator zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody, publikując komentarz pod zwycięskim zdjęciem, na koncie zwycięzcy w serwisie Instagram.

5. Autorzy zdjęć zobowiązani są wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w komentarzu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu).

§ 5. Nagrody

1. Nagrodą w konkursie dla każdego z uczestników, o których mowa w § 4 ust. 2 jest biustonosz sportowy adidas.

2. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową

3. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 dni od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5.

4. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Wygraj biustonosz sportowy adidas". Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.