Regulamin konkursu "Mojapierwszadyszka"

Regulamin konkursu "Mojapierwszadyszka".

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Mojapierwszadyszka" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród jest Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie (ZIS) ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, zwany dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronach serwisu fitness.sport.pl prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://myfitness.pl/fitness/0,0.html, zwanego dalej "Serwisem" w dniach od 6 lutego 2015 roku do 16 lutego 2015 roku, przy czym zgłoszenia do Konkursu będą zbierane za pośrednictwem serwisu Instagram.com.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo pracowników Organizatora i Fundatora.

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które odwiedzą konto Serwisu w serwisie Instagram dostępnym pod adresem URL:  http://instagram.com/fitness.sport.pl/

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Udział w Konkursie mogą wziąć uczestnicy będący użytkownikami w trakcie trwania Konkursu serwisu Instagram.

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 6 lutego 2015 roku od godz. 15:00 do 16 lutego 2015 roku do godzi 23:59 zamieścić na koncie Serwisu w serwisie Instagram zdjęcie ilustrujące radość z biegania i opatrzyć go hashtagiem "#mojapierwszadyszka".

3. Uczestnik może otagować i zgłosić do Konkursu jedno zdjęcie.

4. Po otagowaniu zgłoszenia, uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

5. Poprzez zgłoszenie zdjęcia do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcie to nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia zdjęcia do Konkursu.

6. Zdjęcie może zostać opublikowanie na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook, na stronach konta Serwisu utrzymywanego w serwisie Instagram, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród prac konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże:

a) laureata pierwszego miejsca, którego praca konkursowa zostanie uznana za najciekawszą, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 lit a),

b) laureata drugiego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 lit b),

c) laureata trzeciego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 lit c),

d) laureata czwartego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 lit d),

e) laureata piątego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 lit e),

f) laureata szóstego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 lit f),

g) laureata siódmego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 lit g),

h) laureata ósmego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 lit h),

i) laureata dziewiątego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 lit i),

j) laureata dziesiątego miejsca, któremu zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 lit j).

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Organizator do dnia 17 lutego 2015 r. zamieści na stronie Serwisu zwycięskie zdjęcia oraz oznaczy je w serwisie Instagram. Organizator zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody, publikując komentarz pod zwycięskim zdjęciem, na koncie zwycięzcy w serwisie Instagram.

5. Autorzy zdjęć zobowiązani są wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w komentarzu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody (imię, nazwisko, numer konta bankowego, adres korespondencyjny: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu).

§ 5. Nagrody

1. Nagrodą w konkursie:

a) dla uczestnika, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit a) jest pakiet startowy Cracovia Maraton oraz plecak do biegania marki Salomon xa skin pro 10+3 set o wartości 559 zł,

b) dla uczestnika, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit b) jest pakiet startowy Cracovia Maraton oraz plecak do biegania marki Salomon xa 10 + 3 exp set m o wartości 299 zł,

c) dla uczestnika, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit c) jest pakiet startowy Cracovia Maraton oraz koszulka marki Salomon Trail iv ls tee w Trail Runner LS o wartości 199 zł,

d) dla uczestnika, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit d) jest pakiet startowy Cracovia Maraton oraz koszulka marki Salomon trail iv ls tee m o wartości 135 zł,

e) dla uczestnika, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit e) jest pakiet startowy Cracovia Maraton oraz pas na biodra marki Salomon tracks belt o wartości 125 zł,

f) dla uczestnika, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit f) jest pakiet startowy Cracovia Maraton oraz daszek marki Salomon mountain visor o wartości 50 zł i bidon marki Salomon 3d ergonomic 600 ml o wartości 50 zł,

g) dla uczestnika, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit g) jest pakiet startowy Cracovia Maraton oraz bidon marki Salomon 3d ergonomic 600 ml o wartości 50 zł i daszek marki Salomon mountain visor o wartości 50 zł,

h) dla uczestnika, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit h) jest pakiet startowy Cracovia Maraton oraz bandana marki Salomon xt bandana o wartości 50 zł i bidon marki Salomon 3d ergonomic 600 ml o wartości 50 zł,

i) dla uczestnika, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit i) jest pakiet startowy Cracovia Maraton oraz daszek marki Salomon mountain visor o wartości 50 zł,

j) dla uczestnika, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit j) jest pakiet startowy Cracovia Maraton oraz bidon marki Salomon 3d ergonomic 600 ml o wartości 50 zł.

2. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową

3. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 dni od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5.

4. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs Mojapierwszadyszka". Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.