Regulamin konkursu "Wygraj koszulkę Rusz się"

Regulamin konkursu "Wygraj koszulkę Rusz się" (Regulamin).

Regulamin konkursu fitness.sport.pl

Regulamin konkursu "Wygraj koszulkę Rusz się" (Regulamin)

Fitness.sport.pl

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Wygraj koszulkę Rusz się" i zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem nagród jest Codia Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Bosmańskiej 3, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000397614, NIP: 6711809791, Regon: 321143521, zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu serwisu Fitness.sport.pl (profil o nazwie "Rusz się") w serwisie społecznościowym Facebook.com, dostępnym pod adresem URL: "https://www.facebook.com/RuszSie " dalej zwanym "Profil Serwisu", w okresie od 03.03.2014 do 07.03.2014.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie serwisu Fitness.sport.pl.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, które posiadają konto w serwisie Facebook.com.

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Konkurs trwa od 03.03.2014 do 07.03.2014. W każdym z 5 dni Konkursu odbywać się będą niezależne, kolejne edycje Konkursu na zasadach określonych poniżej. Uczestnicy mogą wziąć udział w jednej, kilku lub we wszystkich edycjach Konkursu z zastrzeżeniem postanowienia § 5 ust. 4.

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w danym dniu konkursu w godzinach 10.00 - 14.00 przesłać zgłoszenie na adres fitness_sport@agora.pl tj.: odpowiedź na zadane w danym dniu Konkursu pytanie, opublikowane na Profilu Serwisu oraz podać dane kontaktowe niezbędne do realizacji prawa do nagrody tj: imię, nazwisko oraz adres e-mail.

3. Uczestnik może przesłać w danej edycji (tj. w danym dniu Konkursu) tylko jedno zgłoszenie.

4. Po przesłaniu zgłoszenia zawierającego odpowiedź konkursową, uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

5. Uczestnik Konkursu obowiązany jest zapewnić, że odpowiedź konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi konkursowej do Konkursu.

6. Organizatorowi przysługuje prawo do opublikowania odpowiedzi konkursowej na stronach serwisu Fitness.sport.pl, na stronach Profilu Serwisu, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Organizatora w każdym dniu Konkursu tylko spośród uczestników, którzy dokonają zgłoszenia w danym dniu Konkursu oraz spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród odpowiedzi nadesłanych przez uczestników Konkursu w danym dniu Konkursu i spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże codziennie najciekawszą, a uczestnikowi, który ją nadesłał zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1.

3. Organizator będzie publikował wyniki danej edycji Konkursu w dniu danej edycji ok. godz. 16.00 na Profilu Serwisu oraz powiadomi o nich zwycięzców wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez uczestnika w sposób określony w § 3 ust. 2 Regulaminu.

4. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody (imię, nazwisko, telefon, adres zamieszkania).

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą przyznawaną codziennie w każdej edycji Konkursu są 2 koszulki z logo fitness.sport.pl (tj. łącznie we wszystkich edycjach Konkursu 10 koszulek) - dla każdego z uczestników wskazanych w § 4 ust. 2 Regulaminu.

2. Nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 4, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu.

3. Nagrody konkursowe zostaną wydane w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach całego Konkursu tj. łącznie we wszystkich jego edycjach tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu, w tym nie wskaże danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób i w terminie określonym w § 4 ust. 4 nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

6. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Wygraj koszulkę Rusz się". Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.