Regulamin Reebok "Pokaż jak dajesz z siebie 100% na treningu"

"Pokaż jak dajesz z siebie 100% na treningu"

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie "Pokaż jak dajesz z siebie 100% na treningu" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426,00 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".

 

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Adidas Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032095, kapitał zakładowy 1 498 762,80 zł wpłacony w całości, NIP: 5220000080 , REGON: 002052076 zwana dalej "Fundatorem".

 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu serwisu myfitness.pl, utrzymywanym na Instagramie, dostępnym pod adresem URL: https://www.instagram.com/myfitness.pl/, dalej zwanym "Profilem Serwisu", w dniach od 22 lutego 2017 r. do 1 marca 2017 r.

 

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

 

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na Profilu Serwisu pod adresem URL: https://www.instagram.com/myfitness.pl/.

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

 

4. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja treści Regulaminu.

 

5. Uczestnik Konkursu musi posiadać aktywne konto w serwisie Instagram i zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu Instagram.com. dostępnego pod linkiem https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511

 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy od dnia 22 lutego 2017 r. od godz. 00:00 do dnia 1 marca 2017 do godz 23:59 wykonać zadanie konkursowe tj.:

a. udostępnić zdjęcie konkursowe pokazujące aktywność fizyczną na swoim profilu w serwisie Instagram,

b. w opisie pod zdjęciem konkursowym opisać historię o tym "Pokaż jak dajesz z siebie 100% na treningu",

c. w opisie pod zdjęciem konkursowym dodać hashtag: #ACTIVCHILL i #527,

d. na zdjęciu konkursowym oznaczyć @myfitness.pl i @reebokpl.

a-d stanowi łącznie "Pracę Konkursową".

2. Zgłoszenie Pracy Konkursowej następuje poprzez udostępnienie zdjęcia konkursowego i opisu swojej historii związanej z tym, jak dajesz z siebie 100% na treningu, w którym to momencie zapisany zostaje na serwerze czas przesłania Pracy Konkursowej.

3. Z zastrzeżeniem postanowienia § 5 ust. 4, każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Prac Konkursowych.

4. Po dokonaniu zgłoszenia Pracy Konkursowej w sposób określony w ust. 1 i 2, Uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Praca Konkursowa jest jego autorskim, indywidualnym pomysłem, nie narusza praw osób trzecich, ani nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami, a Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku Uczestnika przedstawionego na zdjęciu konkursowym, jeżeli będzie to niezbędne do realizacji Konkursu. W przypadku gdy na zdjęciu widoczne są również inne osoby, Uczestnik oświadcza, że posiada stosowne zgody tych osób na rozpowszechniania ich wizerunku w związku z Konkursem.

6. Prace Konkursowe muszą zostać zamieszczone na Profilu Serwisu.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród Uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród Uczestników, o których mowa w ust. 1 powyżej, jury wskaże 5 zwycięzców, których prace zostaną uznane za najciekawsze, którym zostaną przyznane nagrody tj. po jednym zestawie treningowym Reebok opisanym w § 5 ust.1.

3. Wyłaniając zwycięzców, jury będzie się kierować w szczególności poziomem merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych Prac Konkursowych.

4. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora. Zadaniem jury będzie w szczególności weryfikacja spełnienia przez Uczestników warunków, o których mowa w § 2 i 3 Regulaminu, wybór zwycięzców zgodnie z Regulaminem, nadzorowanie wręczania nagród oraz rozpatrywanie reklamacji.

5. Organizator do dnia 3 marca 2017 roku opublikuje na Profilu Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o wynikach Konkursu nagrodzonych Uczestników, wysyłając wiadomość za pomocą systemu komunikacji dostępnego w serwisie Instagram.com.

6. Nagrodzony Uczestnik zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o wygranej w sposób określony w ust. 5 powyżej, przekazać w sposób określony w zawiadomieniu dane niezbędne do przesłania nagrody tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania i dostawy jeśli inny i numer telefonu.

§ 5. Nagrody.

Nagrodą w Konkursie dla każdego ze zwycięzców, o których mowa w § 4 ust. 2, jest zestaw treningowy marki Reebok, na który składają się: w przypadku zwycięzcy będącego kobietą - stanik sportowy, koszulka, legginsy i buty; w przypadku zwycięzcy będącego mężczyzną - koszulka, spodenki i buty. Rozmiar i kolor zestawów z dostępnych w ofercie Fundatora zostanie ustalony indywidualnie ze zwycięzcami. Każdy zestaw jest wart 510 zł.

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane przez Organizatora wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Nagrody zostaną wysłane pocztą kurierską, w terminie 14 (czternastu) dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 6, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

5. .W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: "Pokaż jak dajesz z siebie 100% na treningu". Reklamacje należy składać bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza ani nie ogranicza prawa dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska zwycięzcy wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. Publikacji podlega również wizerunek zwycięzcy zamieszczony na zdjęciu konkursowym.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Konkurs uregulowany niniejszym Regulaminem nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz.U. Nr 201, Poz. 1540 z późn. zm.).